Leon Wyczółkowski State School of Art in Bydgoszcz

Polish (Poland)English (United Kingdom)

 

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w klasach
gimnazjalnych Państwowej Ogólnokształcącej
Szkoły Sztuk Pięknych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

dokument opracowany na podstawie § 21a pkt 1 – 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.08.2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

1. Uczniowie drugiej lub trzeciej klasy Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
i obejmuje następujące zadania:

4.1. wybranie tematu projektu;
4.2. określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji;
4.3. wykonanie zaplanowanych działań;
4.4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

5. Warunki realizacji projektu:

5.1. nauczyciele w zespołach przedmiotowych, uwzględniając predyspozycje i możliwości uczniów, ustalają dla każdej klasy, w którym roku szkolnym realizowane będą projekty, i w pierwszym semestrze danego roku szkolnego opracowują listę proponowanych zagadnień;

5.2. nauczyciel prowadzący określa przybliżoną liczbę uczniów dla danego projektu;

5.3. w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia listy zagadnień uczniowie zapisują się do grup realizujących proponowane przez nauczycieli projekty lub w porozumieniu z nauczycielem mogą stworzyć odrębną grupę zajmującą się wskazanym przez nich problemem;

5.4. w przypadku niezapisania się przez ucznia do żadnej z grup w dokonaniu ostatecznego wyboru pomagają uczniowi wychowawca i pedagog szkolny;

5.5. temat projektu zatwierdza nauczyciel prowadzący, może odrzucić propozycję uczniów, jeśli nie spełnia ona wymogów przewidzianych w rozporządzeniu (Dz. U. 156, poz. 1046);

5.6. przed przystąpieniem do realizacji zadania uczniowie z nauczycielem formułują i podpisują kontrakt, w którym ustalone będą:

a) temat i cele projektu;
b) realizatorzy projektu;
c) forma wykonania;
d) czas realizacji;
e) terminy konsultacji z nauczycielem, sprawozdania, czas i sposób prezentacji;
f) kryteria oceny;

5.7. w trakcie realizacji projektu uczniowie gromadzą informacje, przeprowadzają badania, docierają do różnych źródeł informacji, korzystając ze sprzętu szkolnego i biblioteki; konsultują swoją pracę z nauczycielem w ustalonych terminach;

5.8. po skończeniu pracy uczniowie wspólnie pracują nad wynikami oraz wnioskami i opracowują jedną prezentację;

5.9. uczniowie po ukończeniu pracy i stworzeniu prezentacji formułują sprawozdanie uwzględniające:

a) skład zespołu;
b) czas realizacji;
c) krótki opis podejmowanych działań i ich efektów;
d) refleksje na temat wspólnej pracy;
e) informacje o trudnościach;
f) załączniki.

5.10. prezentacje projektów odbywają się w ustalonym przez wszystkich nauczycieli prowadzących terminie po zakończeniu wszystkich projektów w danej klasie; uczniowie dokonują prezentacji przed publicznością i komisją składającą się z co najmniej dwóch nauczycieli; prezentacja ma formę zatwierdzoną przez nauczyciela;

6. Ocenianie projektu:

6.1. udział ucznia w realizacji projektu jest uwzględniany przy wystawianiu oceny z zachowania w danym roku szkolnym zgodnie z kryteriami określonymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania POSSP;
6.2. nauczyciel prowadzący może oceniać poszczególne etapy realizacji projektu, stawiając oceny cząstkowe z przedmiotu, którego treści są przez ucznia realizowane – warunki oceny muszą zostać zapisane w kontrakcie;

7. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

8. Dyrektor może zwolnić ucznia z udziału w realizacji projektu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu.

9. Na początku roku szkolnego, w którym będzie realizowany projekt, wychowawca informuje uczniów i opiekunów o ogólnych warunkach realizacji projektu.

 

 

Sponsorzy:
Logon SA Bydgoszcz kuj-pom Budopol Maestra MKiDN Sowa pnwm